Salgs- og

leveringsbetingelser

1. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
A. Tilbud er gældende i 3 måneder, medmindre andet er skriftligt aftalt. Endelig aftale foreligger først på det tidspunkt, hvor køber har modtaget en ordrebekræftelse fra CleanTech Danmark A/S. Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg, dvs. at sælger forbeholder sig ret til, at råde over sin produktionskapacitet ved accept af ordre til anden side i tidsrummet mellem sælgers tilbud og købers accept.

2. PRISER
A. Alle priser opgives i danske kroner, DKK, eksklusiv moms, afgifter, skatter, leje af evt. lift samt eventuelt ekspeditionsgebyr. Kunden skal desuden selv levere vand, ellers faktureres dette med et rimeligt beløb på slutfakturaen.

3. BETALING
A. Fakturaens pålydende forfalder 14 dage fra fakturadato.

B. Såfremt købers betaling ikke sker rettidig, er sælger berettiget til, at tilbageholde alle yderligere ydelser til køber, uanset, at leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng. Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives 2% pr. måned i rente af det forfaldne tilgodehavende indtil betaling sker. Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummen.

4. LEVERING
A. Leveringstiden for ydelsen er den dato der fremgår af ordrebekræftelsen.

B. Sælger har ret til tidsfristforlængelse med levering i følgende tilfælde:

  • Force Majeure, jf. pkt. 6
  • Forsinkelse der skyldes sælgers leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd
  • Usædvanlige vejrforhold
  • Arbejdskonflikter uanset årsag
  • Offentligt forbud eller påbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

C. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med indtil 5 dage på grund af sælgers forhold uden videre og i enhver henseende, som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Efter udløbet af 5. dages fristen afgøres det efter dansk rets almindelige regler, om forsinkelsen er hæve-begrundende. Når forsinkelsen er indtrådt påhviler det køber, at gøre forsinkelsen gældende straks efter forsinkelsen er eller burde være konstateret, idet muligheden for, at gøre forsinkelsen gældende overfor sælger ellers er bortfaldet.

5. FORCE MAJEURE
A. I tilfælde af at levering af ydelserne hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor sælgers kontrol kan sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

6. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION
A. Køber skal skriftligt reklamere straks ved konstatering af forsinkelse. Køber skal straks efter levering / udførelse af arbejdet har fundet sted gennemgå og kontrollere det leverede for at sikre sig, at arbejdet er uden mangler.

B. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været opdaget ved en sådan kontrol, skal fremsættes straks og absolut inden 2 dage efter levering. I tilfælde af skjulte mangler kan der reklameres indtil 3 måneder efter levering. Efter dette tidspunkt kan der ikke reklameres over det udførte arbejde.

C. Ved reklamation har sælger udbedringsret.

7. ALMINDELIG ANSVARSBEGRÆNSNING
A. CleanTech Danmark A/S fraskriver sig enhver form for erstatningspligt ved vandskader der evt. opstår under udførelse af vores arbejde, der skyldtes utætheder i og omkring kundens bygning og eller hus.

B. Sælgers ansvar kan ikke i øvrigt ikke omfatte dagbøder, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

C. Sælgers eventuelle erstatningsansvar i henhold til kontraktforholdet er i alle tilfælde begrænset til fakturaværdien eksklusiv moms, skatter og afgifter mv. af den omhandlende ydelse.

8. PRODUKTANSVAR
A. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab og i forhold til køber er produktansvaret for eventuelle skader desuden begrænset.